3/7 BPS 2537

ประกาศครับ
1 มีนาคม -19 เมษายน 2558
ดื่มสุราขับรถติดคุกครับ
ผวจ.ขออำนาจศาล 3 ศาล
สั่งจำคุกไม่ปรับกันแล้วครับ
เริ่ม 1 มีนาคม นี้ครับ