โมจีนกันดั้ม

โมจีนกันดั้ม จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกลุ่มคนอุดมการเดียวกัน หรือมีความต้องการเข้าร่วมอุดมการเดียวกันกับเรา^^