သံတြဲ၊ေတာင္ကုတ္၊ဂြ..ရခိုင္လူငယ္မ်ား

ဒီgroupေလးကို လုပ္ရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေတာင္ကုတ္၊သံတဲြ၊ဂြ
၃ျမီဳ႕နယ္က လူငယ္ေတြ ညီအစ္ကို၊ေမာင္ႏွမေတြ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ေတြဆံုႏိုင္ဖို႕...
အသိပညာေတြ အေထြေထြဗဟုသုတေတြ ဖလွယ္ႏိုင္ဖို႕.........
ရခိုင္လူုငယ္ ေမာင္၊မယ္ေတြ လူမူေရး၊ဘာသာေရးႏွင့္ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြကို ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ဖို႕ ဆံုဆည္းရာ
ဝန္းေလး တစ္ခုအျဖစ္ဖန္တီး ျခင္းျဖစ္ပါတယ္... တတ္လြန္းလို႕လုပ္တာ မဟုတ္သလို...
ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ေတြမဟုတ္ပဲ တစ္ျခားမည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွ မပါဝင္ေႀကာင္းကို Memberအားလံုးကို တင္ျပပါတယ္။