Saarvajanik Sri Ganesh Mahotsav, Lal Bangla, Kanpur