ÖZ İŞ SENDİKASI ZONGULDAK

HAK-İŞ KONFEDERASYONU ÖZ BÜRO-İŞ SENDİKASI
BÜRO, EĞİTİM, GÜZEL, SANATLAR, TİCARET VE KOOPERATİF İŞÇİLERİ SENDİKASI
KAMUOYUNA VE ÜYELERİMİZE
ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Bir süreden beri işkolumuzdaki bazı sendikalar, sendikamız ÖZ BÜRO-İŞ ’le ilgili bilgi kirliliği yaymaktadırlar. Oysaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 24 Ocak 2015 tarihinde yayınladığı İşkolu İstatistiklerinde Sendikamız ÖZ BÜRO İŞ ülkemizin 147 sendikası arasında 30. Sıraya yükselmiştir.
Bugün tarihi itibariyle ise, sendikamızın üye sayısı hızla artmaktadır. Bu yükselişten endişe duyanların endişelerini boşa çıkartmak için her günkünden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Birlik ve beraberlikleri bozucu girişimlere itibar edilmediği sürece sendikamız büyüyecek, üyelerimizin hak ve çıkarları daha ileri boyutlara taşınma imkânları ortaya çıkacaktır.
Şu anda TBMM’nin gündeminde bulunan “Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarısı” na göre; 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Geçici 6 ncı maddesi değiştirilmiş ve Toplu İş Sözleşme yetki süresi tekrar uzatılmıştır.(MADDE 6 – (1) 41 inci maddenin birinci ve beşinci fıkraları ile 43 üncü maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde üç üye şartı, Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları için Ocak 2013 istatistiğinin yayımı tarihinden 1/7/2016 tarihine kadar yüzde bir, 1/7/2018 tarihine kadar yüzde iki olarak uygulanır.)
19 Ocak 2013 Tarihli ve 28533 Sayılı 6385 Sayılı Kanun
6385 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle, 6356 sayılı Kanunun geçici
6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına “Ancak, en son yayımlanan 2009
istatistiğinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi için başvuru hakkına
sahip işçi sendikalarının 7/11/2012 tarihinde ve sonraki bu fıkraya göre
yapacakları yetki tespit talepleri, 41 inci maddede yer alan işyeri veya
işletme çoğunluğu şartlarına göre sonuçlandırılır.” cümlesi eklenmiştir
Değişiklik, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir sonraki toplu iş
sözleşmesiyle sınırlı olmak üzere işçi sendikalarının yapacakları yetki
tespit başvurularının 41 inci maddede yer alan işyeri ve işletme
çoğunluğu şartlarına göre sonuçlandırılmasını amaçlamıştır.
Dolayısiyle Sendikamız ÖZ BÜRO İŞ ’in şu ana kadar kaydettiği, bundan sonra komisyonda geçen süre içerisinde de kaydedeceği işyerlerine ilişkin Toplu İş Sözleşmesi yetkisini alma ve Toplu İş Sözleşmesi imzalamasının önünde hiçbir engel kalmamıştır.
Bu çerçevede, Sendikamız hedefli bilgi kirliliği olarak üretilen ve yayılmak istenen dedikodu ve manipülasyona dayalı gerçekleri saptırıcı haberlere itibar edilmemesi önemle bilgilerinize sunulur.
Sendikamız ÖZ BÜRO İŞ; kurulduğu günden bugüne kadar iş kolunda, taşeronlarda, hastahanelerde hızla örgütlenmiş ve ilk Toplu İş Sözleşmelerini imzalamıştır. Bu alanda ilk olma özelliğine sahip sendikadır.
Sendikal hareketin geleceğinde kendilerine yer bulamayacakları endişesine kapılanlar, varlıklarını sürdürebilmek için kendi değerleriyle sendikacılık yapmak yerine, varoluş sebeplerini ortadan kaldırıcı eylem ve davranışlar içerisine girmelerini asla onaylamıyoruz.
Sendikamız ÖZ BÜRO İŞ, güçlü bir sendikal yapı, hak ve menfaatlerin korunabilmesi için birlik, beraberlik ve ilkeli duruşun önemine ısrarla vurgu yapar.
Saygılarımızla.
ÖZ BÜRO-İŞ SENDİKASI
YÖNETİM KURULU