HayDay HayDay HayDay ...ช่วยเหลือ และแบ่งปั่น แลกเปลียน...

คิดว่า เราน่าจะมี กฏสักนิด สัก ข้อ สองข้อมั้ย
1.ห้ามวางลิ้งกลุ่มอื่น...
2.ห้ามโพสขายของ...
3.ห้ามวางลิ้งที่ไม่เกี่ยวกับเฮย์เดย์
ถ้ากระทำ 3 ข้อนี้ ทางผู้ดูแล จะทำการขจัดผู้โพสออกไป