<3(BATAH BASILAN)<3

BAHAGII BA KAMI ANAK KASI LASA MU
By : Sam Bu Laan Maunu unu nakaw anak waktu bihaun masa
Halauman piya mikitan mu iban anak asawa
Nainu inu ba kami iban hi Ina’ mu nag butta
Sabab way misan bahunus mu salam duwaa Mura murahan anak halaum kaw kalasigan
Pahabaun in ummul niyu in ridjiki’ dugangan
Insha Allah tunyukan pa marayaw sin Tuhan
Ha susungun madawhat mu in kasanyangan Daing tagna’ mu anak naka pag hula’ hula’
Di’kami iban hi Ina’ mu mag miti’ way kayba’
Bukun anak bat subay dihilan mu kami alta’
Andu’ kailu tumtuma in ikaw taga Ina’ Ama’ Guun ku lasa mu ha anak mu way liyuhan
Damikkian ha asawa mu iban piya mikitan
Sakaula ula hantang mu kami kiya lupahan
Manjari baha’ tingkugan mu kami bahagian Upama awun dapat mapangayu’ ku kaymu
Bang di’da hika susa sin pag hula’ hula’ mu
Maluhay ra anak bukun alta’ in iya-angut ku
Andu’ kailu bahagii ba kami sin kasi lasa mu Kami iban hi Ina’ mu anak bihaun malaas na
Misan mataud anak dugaing da in kasi lasa
Upama di’ maka sakap duma mag bay mata
Misan dakuman tawag mu mamarahi nasa Mura murahan in kiya lukis ku ini mabassa
Misan dakuman bagay kabaytaan kaw nila
Bukun anak mahalga’ kamu dihilan napaka
Mangayu’ sadja kami anak bahagi’ kasi lasa Anak biyuwangkan muna tuud kami lupu biyugit pagulangan
Sapantun kami ini miyahu’ na tagu’tu amu sin li’nug buli’ batak Mahuli magsuku