CAD-CAM EDUCATION

กลุ่ม CAD-CAM EDUCATION จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลงาน ชิ้นงาน แลกเปลี่ยนความรู้และแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานด้าน CAD-CAM เท่านั้น รวมถึง เอกสารความรู้และเทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ต้องการนำไปใช้งาน รวมถึงนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้งานทางด้านนี้
ทั้งนี้การเผยแพร่เอกสารหรือไฟล์งาน CAD-CAD ต่างๆ ผู้ที่เผยแพร่จะต้องรับผิดชอบกับเนื้อหาแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงในกรณีมีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางกฎหมาย ทางกลุ่ม ”CAD-CAM EDUCATION” จะไม่รับผิดชอบด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นข้อมูลที่ทางกลุ่มเป็นผู้เผยแพร่และทางกลุ่มจะเป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่และแบ่งปันเชิงความรู้เท่านั้น
เพื่อให้เกิดความสามัคคี เราต้องมีกติการ่วมกัน
1.ห้ามโพสต์ พาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเรื่องการเมือง
2.ห้ามโพสต์ รูปภาพหรือข้อความที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร
3.ห้ามโพสต์ และใช้คำพูดหยาบคาย ก่อกวน ที่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีในกลุ่ม