Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu - Vietnamese historical Research

Địa chỉ duy nhất tại Facebook: https://www.facebook.com/groups/308185042543080/

Tiếng Trống Đồng Vang Dội Non Sông Thúc Giục Toàn Dân Khởi Nghĩa Chống Giặc Tàu !

Con đường sống và tồn tại duy nhất của dân tộc VN: Khởi nghĩa chống cộng sản Việt Nam bán nước bằng mọi hình thức và giặc Tầu xâm lược!

Xin vui lòng không đăng quảng cáo thương mại.

Hân hoan chào mừng quý bạn đến với Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu.

Được thành lập từ tháng 05/2001, Hội tôn xưng Đức điều ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông là thánh tổ khai sơn.

Quan niệm hoạt động dựa trên tư tưởng Hoà Quang Đồng Trần.

Từ tư tưởng Hòa Quang Đồng Trần do ngài Điều ngự Giác Hoàng để lại, chúng tôi chủ trương biên khảo, phổ biến lịch sử quân sử Việt Nam trong tinh thần khách quan, khoa học. Đồng thời hết lòng hỗ trợ cho công cuộc vận động tự do, dân chủ nhân quyền Việt Nam. Chủ trương cuối cùng là Không Tham Chính.