JELO oftadegane ZEHNI

این بار اگر زن زیبایی دیدید هوس را زنده به گور کنید! و خدا را شکر کنید برای خلق این زیبایی ... زیر باران اگر دختری یا خانمی را سوار کردید به جای شماره، به او امنیت بدهید! او را به مقصد مورد نظرش برسانید ... نه به مقصد مورد نظرتان! در تاکسی خود را به در بچسبانید، نه به او! بیائید فارغ از جنسیت کمی انسان باشیم و از دید اخلاقی به مسائل نگاه کنیم.