ang BANAL na QUR'AN at HADITH

Ang pananalita ng Da`iyah (tagapag-anyaya) ang pinakamabuti sa mga pananalita at ipinagkakapuri at pinakamamahal ng Allah. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah) bilang papuri sa pananalita ng isang Da`iyah: {At sino pa kaya ang higit na may mabuting pananalita sa kanya na nag-aanyaya (sa sangkatauhan) tungo sa Allah, at gumawa ng matuwid, at nagsasabi: “Katotohanang Ako ay kabilang sa mga Muslim (sumusuko at tumatalima sa Allah)?}. Fussilat (41): 33