K46-KTQL-BK-Hanoi

Group của anh em K46, khoa Kinh tế & Quản lý, ĐH Bách Khoa Hà Nội