Hội Sinh Viên Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh (HUI)

Hội Sinh Viên Trường Đại Học Công Nghiệp (HUI) thành lập nhằm hội ngộ của các thành viên lớp HUI và các bạn sinh viên thuộc các trường khác nữa, nơi giao lưu, than thở, chửi bới xỉa xói, tỏ tình, tổ chức ọp ẹp nhậu nhẹt...