Easy Forex

ෙමන්න බයක් හැකක් නැතිව වැඩ කරලා අතට ෙහාද ගානක් ෙහායාගන්න පුළුවන් සුපිරි site එකක්... දවසට අඩුම 14$ කියන්ෙන් 1700 විතර ෙන්ද?පිස්සු හැෙදනවා ෙන්ද?අපිට 14$ ෙලාකු ගානක් උනාට ඇෙමරිකාවට එක පුංචිම ගානක්.එකී යාලුවෙන් වැෙඩ්.අපිට 14$ දුන්නම ෙම් site එක එෙකන් 140$ විතර හම්බ කර ගන්නවා.ඉතින් ෙම් site එෙකන් අපිව වැඩට අරගන අපිට ෙපාඩි ගානක් දීල එයාල ෙලාකු ගානක් අර ගන්නවා.එකී ෙවන්ෙන.ඒ උනාට අපිට 14$කියන්ෙන් ෙකාච්චර ෙලාකුද ෙන්ද?අපිට ෙමාකද එයාල ෙකාච්චර ගත්තත්?අපිටත් ෙදනවෙන් 14$ම.ඒ මද ෙන්ද?එෙහමනම් වැෙඩ් පටන් ගමු. මුලින්ම කියන්ෙන් බය ෙවන්න එපා.ෙම්ෙකන් $ ගන්න easy.but අපිට අවම 1000$ ටම ගන්න පුළුවන්.ඒ කියන්ෙන් මස 3 න් වෙග් අවම ලක්ෂ 1 හමාරක් ගන්න පුළුවන්.අසයි ෙන්ද? ඉතින් ෙම්ෙකත් add click කරන්න ටමයි තිෙයන්ෙන්.ඔයාලට දවසට අඩුම $14 ක් ෙහායාගන්න පුළුවන්.ෙබාෙහාම ෙල්සි.අනිත් site වල වෙග් වැඩිය data use ෙවන්ෙනත් නැහැ.6 MB වෙග් දවසකට යන්ෙනත්.මටත් කිෙව් අදුනන ෙකෙනක්.නිකන් ඉන්න ගමන් fb ඉන්න ගමන් ට්ර්යි කරන්න යාලුවෙන්.ඔයාලට අනිවාම දවසට 1500 ට වැඩ ෙහායා ගත්තැකි.ෙම් මම පහල දාල තියන link එකට ගිහින් ෙරගිස්ෙටර් ෙවන්න.විනාඩියක් වෙග් යන්ෙන්.ෙපාඩි වැඩක්.ෙම් link එෙකම්ම ෙරගිස්ෙටර් ෙවන්න.එටෙකාට මටත් ෙහාදයි.ඔයාලටත් නිකන් ෙරගිස්ෙටර් ෙවනවට වඩා ෙම් ලින්ක් එෙකන් ගියාම add වැඩිෙයන් හම්ෙබනවා.එතෙකාට මෙග් යාලුෙවක් විදියට ෙරජිස්ෙටර් ෙවන්ෙන.එටෙකාට තමයි මම කලින් කිව වෙග් ඔයාලටටත් වැඩිෙයන් add ලැෙබන්ෙන් නිකන් ෙරජිස්ෙටර් ෙවනවට වඩා.register වුනාම ඒ user නෙම් and password එෙකන් ෙලාග් ෙවන්න.දැන් සල්ලි ෙහායන වැෙඩ්.දැන් Get Paid To Click ගියාම add ෙදනවා.ඉන් පස්ෙස් එක add එකක් click කරලා තත්පර 30 නැත්නම් 60 ෙදනවා.ඉවසල ඉන්න add එක open එෙක් තියාගන.උඩින් යනවා timer එක.එක 0 උනාම ඉලක්කම් 4ක් ෙපන්නනවා.ඒවායින◌් click කරන්න කියන නම්ෙබර් එක හරියට බලල click කරන්න.1 කිෙවාත් ෙදන ඉලක්කම් 4 න් 1 ඉලක්කම තමා click කරන්න ඕෙන්.ඉලක්කම වරදුෙවාත් දල්ලිනම් න පුෙතා්.so පරිස්සමට ඉලක්කම click කරන්න.එටෙකාට 2$ හම්බ ෙවනවා.status වලට ගියාම ඔයාට balance එක බලා ගන්න පුළුවන්. තව ෙදයක් කියන්න අමතක උනා .කට්ටියට නැත්නම් එකත් අවුලක් ෙවඉෙන්.. ෙම් site 1 ගැන බය ෙවන්න එපා.ෙම් නමින්ම ෙහාර සල්ලි ෙගවන්නැති තව site එකක් තියනවා.1 .com හරිද.ෙම්ක .org ෙම්ක තමයි පරනම හරිම site එක.ෙම් නමින් වංචාවක් කරන්න .com කියල ෙහාර site එකක් හදල තියනවා.එකට අහු ෙවන්න නම් එපා.බය නැතිව ෙම්ෙක් වැඩ කරන්න.අනිවම ඔයාලත් ෙගාඩ.මස 3 න් අතට $1000 ක් ෂුවර්..අවුලක් තිබුෙනාත් දාන්නා ෙකාෙමන්ට් එකක්.ෙමන්න link එක.දැන් ඉතින් register ෙවලා වැඩ පටන් ගමු.හැෙමා්ටම සුබ පතනවා..
http://www.twodollarclick.org/index.php?ref=janath1996