Công Nghệ ÔTÔ 1-14.3 ( Automobile Technology )

Lớp Công Nghệ ÔTÔ 1-14.3 ( Automobile Technology ) được thành lập năm 2014 và tiêu chí quyết tâm đến năm 2020 sẻ cho ra đời những thành viên vs tay nghề không tửơng đề làm cho những con xe bình thuờng trở thành siêu xe , siêu xe trở thành siêu nhân .v.v .