‫داشگاه آزاد شاهرود‬

دانشگاه باید دانشگاه باشد . دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست!