Апстиненција од секс додека не падне Владата

Ние долупотпишаните скоро исто толку искрено како пионерите ветуваме дека нема секс дур не падне Владата.

ДОБРО НИ ОДИ!