ਗੱਭਰੂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੁੜੀ ਸੂਟੇ ਵਾਗੂ ਖਿੱਚ ਗੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ PUTT ਨੂੰ.

ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜਰੂਰ add kro