ဖိုးလမင္း အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း (မႏၱေလး)

မႏၱေလး အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ငွား ပိုစ့္မ်ား၊ အိမ္ျခံေျမ သတင္းႏွင့္မူ၀ါဒမ်ား တင္ျပနိဳင္၊ ေဆြးေႏြးနိဳင္ပါသည္။ ပစၥည္းေရာင္းမွား၊၀ယ္မွား ျဖစ္ေပၚပါက ပိုစ့္တင္သူကသာလ်ွင္ အျပည့္အ၀အာမခံ တာ၀န္ယူေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ဂရုအတြင္း မိမိတို ့အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္အလုပ္ျဖစ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အမွားအယြင္းမ်ားအား ဖိုးလမင္း အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။ အစိုးရဘဏ္၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသို ့ အေပါင္တင္သည့္ပိုစ္ ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းကို လက္ခံေသာ္လဲ အျခားေသာ တရားမ၀င္သည့္ အေပါင္ပိုစ္တင္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္ျပဳေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။