SHRI SAI MANDIR NIRMAN CHHURA... SHRI SAI SEWA SAMEETI REG.22656