Koło Naukowe Infobrokeringu i Nowych Technologii "InfoHunters"

Celami Koła są:
a) Rozwijanie zainteresowań naukowych oraz poszerzanie wiedzy studentów z zakresu informacji w e-społeczeństwie.
b) Promowanie działalności Wydziału Humanistycznego oraz kierunków Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS.
c) Prowadzenie badań oraz wspieranie inicjatyw z zakresu infobrokeringu.
d) Popularyzacja świadomości społecznej z zakresu gospodarki opartej na wiedzy, społeczeństwa informacyjnego, praktycznego zastosowania nowych technologii i usług w środowisku cyfrowym.
e) Integracja i aktywizacja środowiska studenckiego do działania naukowego, badawczego i społecznego.
f) Wspieranie członków organizacji w ich działalności.
g) Wspieranie wszelkich inicjatyw o charakterze kulturalnym, medialnym, edukacyjnym i biznesowym w celu rozwijania społeczeństwa informacji i wiedzy.

Koło realizuje cele poprzez:
a) Nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z polskimi i zagranicznymi organizacjami, firmami i instytucjami zajmującymi się problematyką infobrokeringu, społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy, wdrażania nowych technologii i usług w środowisku cyfrowym, mediach, kulturze i edukacji.
b) Organizowanie oraz udział w dyskusjach, warsztatach, wymianach, konferencjach, sympozjach, forach i sesjach naukowych związanych z obszarem zainteresowań organizacji.
c) Prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej.
d) Organizowanie cyklicznych spotkań członków.
e) Tworzenie serwisu Internetowego propagującego działalność i dorobek organizacji.
f) Realizowanie innych przedsięwzięć zgodnych z celami i statutem organizacji.

Zapraszamy do kontaktu!
Oficjalny adres kontaktowy:
[email protected]