SV K20 HUBT(Hội Sinh viên Khóa 20-Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội)

Sinh viên k20 học tâp vì 1 tương lai ...............
Mục đích : ...Tạo ra một sân chơi giao lưu học kiến thức rộng lớn,lành mạnh, vô giới hạn,có ý nghĩa và có tính kết nối cao cho những người có cùng lý tưởng hướng tới sự nghiệp học hành của mỗi cá nhân và toàn thể khóa 20.