Tourism & Hotel NRRU

ขอเชิญนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ม.ราชภัฏนครราชสีมา ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มของโปรแกรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารระหว่างเพื่อนผองน้องพี่และคณาจารย์ค่ะ...