จะเชื่อนบีหรือภักดีกับอีหม่ามตามศาสนาชีอะห์

เพื่อร่วมด้วยช่วยกันเป็นองค์รักพิทักษ์อิสลาม