தருள் புர்கான் NAWALAPITIYA

இதைப் பற்றிய கட்டுரைகளைப் படிக்க முஸ்லிம்களும் நோன்புக் கஞ்சி அரசியலும்.
http://rasminmisc.com/muslimum-nonbu-kanji-arasiyalum/ மத நல்லிணக்கம் என்பது சிலை திறப்பதல்ல! http://rasminmisc.com/matha-nallinakkam-enral-enna/