छत्रपती ग्रुप,मेंढा

महापोलीस भरती २०१५/१६
एकुन जागा १२६८९ पदे भरनार आहे तरीही फॉम भरणे दि.०५/०२/२०१५ ते२५/०२/२०१५ या तारखे पयत
१)मुबंई साठी २६५७
२)मुबंईउपनगर १२६८
३)ठाणे४२६
४)रत्नागिरी ३३४
५)जळगाव २८९
६)नंदुबार १७३
७)अहमदनगर २५३
८)पुणे शहर ३४६
९)पुणे गा. २६४
१०)सातारा १८७
११)औरंगाबाद १८४
१२)जालना १३४
१३)लातुर १२३
१४)नादेंड १४२
१५)परभणी १६७
१६)आकोला १२२
१७)वाशिम ८९
१८)हिगोंली १०३
१९)बीड ७९
२०)यवतमाळ१०९
२१)गडचिरोली ७३९
२२)नागपुर ३६७
२३)नागपुर गा. २०४
२४)कोऌहापुप १३२
२५)चंदृपुर ३८५
२६) पालघर ११३
२७)सोलहापुर श.१६४
२८)गृामीन १०७
२९)भंडारा १२४
व उरवरीत बाकी जि़हा साठी व
तसेच srpf करीता नेट वरील
जाहीरात दि.२०/०१/२०१५ रोजी
टाकलया जाईल