Green Energy Valley

กลุ่มนี้สร้างขึ้นเพื่อสำหรับบุคคลที่รักการเกษตร แบบพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง และเพื่อสนองตอบในการแก้ปัญหาวิกฤติทางด้านปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต การเกษตรและพลังงาน.....มาเรียนรู้ และนำไปใช้
อย่างจริงจรัง