Google.Gaming

AE vao nao`page thỳ viết 1 cái sờ ta tút.. tên tuổi cấp độ trong CF và tên nv để ae trong page biết tránh tình tranh chửi nhau.>.<