အိမ္ေရာင္းမည္ အိမ္၀ယ္မည္ အိမ္ငွားမည္

ေအာက္တိုဘာလ အတြက္ န၀၇တ္သစၥာ မွ အေရာင္းဖြင့္ေသာ အခန္းမွာ - တည္ေန၇ာ ။ ။ ပထမထပ္ ၊ န၀ရတ္ (၄) လမ္း ၊ (၈) ရပ္ကြက္ ၊
သေကတျမို ့နယ္ ၊ရန္ကုန္ျမို ့ ။ အက်ယ္။ ။ ၁၈ေပ x ၅၄ ေပ ေစ်းႏႈန္း ။ ။ သိန္း ၅၀၀ က်ပ္တိတိ (ပထမထပ္ ၊ First Floor)။
February လတြင္ Foundation ခ်ပါမည္။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ထင္ရွားေသာေန၇ာမ်ား (၁)လမ္းထိပ္တြင္ န၀၇တ္ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းရွိသည္။
(၂)သေကတ အ၀ိုင္းႏွင့္ နီးေသာေျကာင့္ လိုင္းကားမ်ိဳးစံုရွိျခင္း။
(၃)ဧ၇ာ၀ဏ္လမ္းမျကီးႏွင့္နီးေသာေျကာင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေ၇းအလြန္ေကာင္း သည္။
(၄)သေကတ ၁၀ ေစ်း ၊ ေရႊပုစြန္ ၊ Capital Supermarket ၊ KBZ Bank ႏွင့္နီးပါသည္။
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ အရစ္က်ေငြေပးသြင္းမွဳ့စနစ္ ၁။စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ေန့- ၁၅%
၂။ေၿမစတင္တူးသည့္ေန့/အစိမ္းဘုတ္ရသည့္ေန့- ၂၀%
၃။ေၿမညီထပ္စလပ္ေလာင္းသည့္ေန့ - ၁၅%
၄။ပထမထပ္ထပ္စလပ္ေလာင္းသည့္ေန့ - ၁၅%
၅။ဒုတိယထပ္္စလပ္ေလာင္းသည့္ေန့ - ၁၅%
၆။အမိုးမိုးသည့္ေန့ - ၁၅%
၇။BCCေအာင္သည့္ေန့တြင္ေနာက္ဆံုးက်န္ေသာ ၅%
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ဆက္သြယ္၇န္
၀၁-၇၁၀၅၄၅ ၊ ၀၉၄၃၁၂၅၂၀၀
န၀ရတ္ သစၥာ ေဆာက္လုပ္ေရး