Daughters of Epirus Saint Louis

Του Δημήτρη Τσάκα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η ομογενής ανα-
πληρώτρια εισαγγελέας της κο-
μητείας Νάσο, Μάντλιν Σίγκας,
ξεκίνησε δυναμικά την προεκλο-
γική της εκστρατεία ως υποψή-
φια Εισαγγελέας (Nassau County
District Attorney).
Η Μάντλιν Σίγκας είναι προ-
ϊστάμενη βοηθός εισαγγελέα της
κομητείας Νάσο και το δεξί χέρι
της εισαγγελέως Κάθλιν Ράις, η
οποία στις πρόσφατες εκλογές
εκλέχτηκε ομοσπονδιακή βου-
λευτής. Η κ. Ράις αμέσως μετά
την εκλογή της εξέφρασε την
επιθυμία, όπως η ομογενής
Μάντλιν Σίγκας αναλάβει προ-
σωρινά τα καθήκοντα της εισαγ-
γελέως μέχρι και τις ειδικές
εκλογές της 3ης Νοεμβρίου
2015.
Τα αμερικανικά Μέσα Ενη-
μέρωσης έπλεξαν το εγκώμιο
της ομογενούς που για δύο πε-
ρίπου δεκαετίες άσκησε τα κα-
θήκοντα της βοηθού εισαγγελέ-
ως στις κομητείες του Κουίνς και
του Νάσο και συνέβαλε όχι μόνο
στη μείωση της εγκληματικότη-
τας, αλλά και στην εκπόνηση και
εφαρμογή ειδικών προγραμμά-
των για την καταπολέμηση της
εγκληματικότητας, της παράνο-
μης χρήσης όπλων και ναρκωτι-
κών, καθώς επίσης και της εν-
δοοικογενειακής βίας σε διάφο-
ρες κοινότητες.
Το απόγευμα της Τρίτης επι-
σκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία
του «Εθνικού Κήρυκα» όπου έγι-
νε δεκτή και συνομίλησε με τον
εκδότη - διευθυντή του «Ε.Κ.»
Αντώνη Η. Διαματάρη. Η κ. Σίγ-
κας ευχήθηκε για την 100ετία
του «Εθνικού Κήρυκα» που ο
αείμνηστος πατέρας Βασίλειος
Σίγκας ήταν πιστός αναγνώστης
του.
Αμέσως μετά παραχώρησε
συνέντευξη και μίλησε για τους
στόχους της προεκλογικής της
εκστρατείας.
Ερωτηθείσα για την καταγω-
γή της, επεσήμανε ότι ανήκει
στην πρώτη γενιά των ομογενών
και ότι μεγάλωσε στην Αστόρια
και στο Ηπειρώτικο Σπίτι με το
πλούσιο Λαογραφικό Μουσείο
και ότι τόσο η ίδια όσο και η με-
γαλύτερη αδελφή της, η Δρ. Εφη
Σίγκας, αποφοίτησαν με τέσσε-
ρα χρόνια διαφορά από το Ημε-
ρήσιο Σχολείο του Αγίου Δημη-
τρίου Αστόριας, από το Λύκειο
«The Bronx High School of
Science και από το Πανεπιστή-
μιο Κολούμπια. Μετά το Κολού-
μπια η Εφη επέλεξε την Ιατρική,
ειδικεύτηκε στην Πνευμονολο-
γία και σήμερα είναι επίκουρη
καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή
«Hofstra North Shore-LIJ School
of Medicine», ενώ η Μάντλιν
αποφοίτησε από τη Νομική Σχο-
λή του Πανεπιστημίου Φόρνταμ.
Η κ. Σίγκας μίλησε με ιδιαί-
τερη υπερηφάνεια για τους γο-
νείς της, οι οποίοι κατάφεραν να
δημιουργήσουν μια αλυσίδα
εστιατορίων με την επωνυμία
«Singas’s Pizza» και χαριτολογώ-
ντας τόνισε ότι «όλοι όσοι ακούν
το επώνυμό της ενθυμούνται τη
φημισμένη ομώνυμη πιτσαρία».
Ο πατέρας της γεννήθηκε και
μεγάλωσε στο μαρτυρικό και συ-
νάμα ηρωικό χωριό Γλύνα της
Βορείου Ηπείρου, το οποίο έκα-
ψαν οι Γερμανοί κατακτητές σε
συνεργασία με τους Αλβανούς
Μπαλίστες τη Δευτέρα 2 Αυγού-
στου 1942 και την ίδια ημέρα
εκτέλεσαν 25 παλληκάρια σε
έναν λάκο μεταξύ της Γοραντζής
και της Νεπράβιστας.
Ο πατέρας της ήταν νυμφευ-
μένος με την Ευγενία, το γένος
Λιόλη, από το Αργυροχώρι νο-
μού Ιωαννίνων, αρχικά εγκατα-
στάθηκαν στο Γούστερ της Μα-
σαχουσέτης όπου κατοικούσαν
πολλοί άλλοι συμπατριώτες
τους. Στη συνέχεια, μετακόμι-
σαν στην Αστόρια της Νέας Υόρ-
κης και το 1967 άνοιξαν την
ομώνυμη πιτσαρία.
«Οπως όλοι οι Ελληνες μετα-
νάστες έτσι και οι γονείς μου ερ-
γάστηκαν σκληρά και έκαναν το
παν για να σπουδάσουν τα παι-
διά τους στα καλύτερα πανεπι-
στήμια. Περιττό να σας πω ότι ο
πατέρας μου όταν βρισκόταν
ανάμεσα σε γνωστούς και φί-
λους δεν έλεγε τα ονόματά μας,
αλλά η Δικηγόρος και η Γιατρός.
Διότι επιθυμία των γονέων της
εποχής εκείνης ήταν τα παιδιά
τους να γίνουν δάσκαλοι, για-
τροί και δικηγόροι» υπογράμμι-
σε η κ. Σίγκας.
Ερωτηθείσα για την επαγγελ-
ματική της σταδιοδρομία, ανέ-
φερε πως δεν ήταν τυχαίο το γε-
γονός ότι επέλεξε να ασχοληθεί
με την Εισαγγελία διότι ο εισαγ-
γελέας δεν είναι μόνο αυτός που
καταπολεμά το έγκλημα και ζη-
τά την παραδειγματική καταδί-
κη των εγκληματιών, αλλά και
αυτός ο οποίος εκπαιδεύει την
κοινωνία για την αντιμετώπιση
της εγκληματικότητας και την
εξάλειψη των γενεσιουργών αι-
τίων της εγκληματικότητας.
Στη συνέχεια, μίλησε για τα
πρωτοποριακά προγράμματα για
την αντιμετώπιση της εγκλημα-
τικότητας, της εμπορίας και πα-
ράνομης χρήσης όπλων και ναρ-
κωτικών, καθώς επίσης και της
βίας κατά των γυναικών και των
παιδιών.
Ερωτηθείσα για την Κοινότη-
τά μας, επεσήμανε ότι τα αρνη-
τικά φαινόμενα που εκδηλώνο-
νται σε άλλες εθνικές ομάδες
επηρεάζουν και την Κοινότητά
μας, αλλά σε πολύ μικρότερο
βαθμό και πάντως οι ομογενείς
δεν θέλουν να γίνονται γνωστά
τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν.
Η Μάντλιν Σίγκας είναι νυμ-
φευμένη με τον Θέο Αποστόλου
με τον οποίο έφεραν στον κό-
σμο δίδυμα, την Ντέμη και τον
Μπιλ, που είναι 12 ετών και δια-
μένουν στο Μανχάσετ της Νέας
Υόρκης.
Ομογενής υποψήφια εισαγγελέας της κομητείας Νάσο
O εκδότης – διευθυντής του «Ε. Κ.» Αντώνης Η. Διαματάρης
ενώ υποδέχεται την Μάντλιν Σίγκας, η οποία στις ειδικές εκλο-
γές της 3ης Νοεμβρίου 2015 θα είναι υποψήφια εισαγγελέας
(Nassau County District Attorney). Δεξιά: Η ομογενής αναπλη-
ρώτρια εισαγγελέας της Κομητείας Νάσο, Μάντλιν Σίγκας, κατά
τη διάρκεια της συνέντευξης στον «Ε.Κ.».