édenyà wéjaw wèli 3andou mochkol nal9awlou 7al

ﺟﺎﺀ ﺛﻼﺛﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﻟﺨﻄﺒﺔ ﻓﺘﺎﺓ
ﺍﻷﻭﻝ: ﻏﻨﻲ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺟﻤﻴﻞ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻓﻘﻴﺮ
. ...
.
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻻﺑﻨﺘﻪ : ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺰﻳﺪﻙ ﻏﻨﻰ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ وﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺰﻳﺪﻙ ﺟﻤﺎﻻ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺰﻳﺪﻙ ﻓﻘﺮﺍ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺮﺩﺕ ﺍﻟﺒﻨﺖ
.
...
.
ﻗﺎﻟﺖ البنت: ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺳﻴﺘﺰﻭﺝ ﺑﺎﺛﻨﺘﺎﻥ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ وﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ﺳﻴﻌﺠﺐ ﺑﺜﻼﺙ ﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺳﺄﻋﻴﺶ ﻣﻌﻪ العمر وأكثر
.
.
ﻓﺴﻜﺖ ﺍﺑﻮﻫﺎ ﻭ ﺩﻣﻌﺖ ﻋﻴناه وقــال لها :
...........
اذهبي من قدامي يلعن جد بوك
دراما MBC هاذاا اش جانا من
نهاركامل و انتي تتفرجي فيها <>