‫معمار ملی - (Memar Melli)‬

فقط معمار ها و بچه معمار ها ی ملی (شهید بهشتی) عضو شوند.