Dota 2 Trade Items

ข้อตกลงภายในกลุ่ม

1.แลกหรือการซื้อขายของไม่ควรจะหลอกกันถ้ามีแบนออกจากกลุ่มทันทีและไม่รับเข้ากลุ่มอีก
2. ห้ามกดราคาของ จนมากเกินไปหากเตือนแล้วยังทำอีก จะถูกแบนออกจากกลุ่มทันที
3. เพจนี้ขายเฉพาะสินค้า Dot A เท่านั้น คัยนำสินค้าอื่นมาขายที่ไม่ได้เกี่ยวกับ Dot Aจะแบนออกจากกลุ่มทันที