ฺBEd English Community

The BEd English Community (BEC) is a channel for communication between the Division of English and the BEd English Students, Faculty of Education, Kalasin Rajabhat University. It aims to provide the students of all years with information such as scholarship, educational activity, official announcement, and so on.
ชุมชน คบ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คือ ช่องทางในการสื่อสารระหว่างสาขาวิชาภาษาอังกฤษกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลสำคัญแก่นักศึกษาทุกชั้นปี เช่น ทุนการศึกษา กิจกรรมทางการศึกษา ประกาศสำคัญ เป็นต้น