RIO class khóa 11- Lớp học thiết kế dành cho Marketer