QuanDiem.net's expert friends

Mạng QuanDiem.net là nơi chia sẻ, trao đổi, lưu trữ quan điểm của người Việt về mọi đề tài trong cuộc sống.
Người sử dụng có thể gửi quan điểm của mình cũng như tham gia bình chọn và đánh giá các quan điểm, suy nghĩ khác một cách khách quan, thuận tiện trên giao diện web hiện đại, hấp dẫn, giàu tính tương tác.
Những người xây dựng QuanDiem.net tin vào nhu cầu muốn được tự do chia sẻ quan điểm, khả năng gạn lọc tiếp thu và tính hướng thiện của người Việt, đặc biệt là người Việt trẻ. QuanDiem.net được xây dựng dựa trên những niềm tin vững chắc này.