ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ බුකි පාර්ලිමේන්තුව...

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුවට අභියෝග කරන බුකියේ අපේ පාර්ලිමේන්තුව...