IsiXhosa Dictionary

UNtsikana (wazalwa malunga no-1750, wasweleka ngo-1821) UNtsikana wayengumfo kaGabha, umCirha, elithole logaga kuMhlekazi uNgqika. Wazalelwa kwisithili saseNgqushwa, kodwa ikakhulu ukhulele eThwathwa, kufuphi naseMhlangeni (eHertzog), ngasemlanjeni iNgcwenxa (iKat River), phakathi kweziphaluka iTshokotshele (iBalfour) neMpofu (iSeymour). Ebutsheni bakhe uye weva ngeemfundiso zikaNxele, athe esithubeni wazivukela waza washumayela kalukhuni echaza ezo mfundiso zikaNxele ezazimazi umDali ngokuba nguDalidiphu. Emva koko uNtsikana uye waliva iLizwi lishunyayelwa ngumfundisi uNyhengane (uGqr. Johannes van der Kemp) nanguNgcongolo (uMfu. James Read). Waguquka waba ngumKristu, ngokuchaza kwakhe, ngotyhilelo olungcwele. Oku kwenzeka emdudweni kwantonjane, apho athe esaxhentsa njalo, wangqulwa phantsi kwada kwakabini zizaqhwithi zomoya. Njengendoda eyayihlonitshiwe, waba nefuthe elikhulu kubantu bakowabo, waza waseka ihlelo lakhe kwelo laseThwathwa, apho abantu wayebabizela enkonzweni ngengoma yakhe, Intsimbi. Ngaphandle kweNtsimbi le, akho namanye amaculo amathathu athi amaXhosa xa ewavuma abonakalise ukuba semoyeni: uDalibom, iNgoma engqukuva, uloThixo oMkhulu. Ngenxa yeziprofetisho zakhe eziliqela awathi wazenza ngokubhekiselele ekudibaneni kwamaXhosa nabelungu, uthatyathwa ngokuba ngumprofeti. Ilitye lesikhumbuzo sakhe lamiswa kwelo laseThwathwa ngo-1977. Iincwadi ongathi uzifunde:
Bennie, W.J. Imibengo. Lovedale Press.
Bokwe, J.K. Ntsikana: The Story of an African Convert. Lovedale Press.
Ntsikana, B. The Life of Ntsikana: His Prophecies and His Famous Hymn.
Hodgson, J. 1985. Ntsikana: History and Symbol. Studies in the Process of Religious Change among Xhosa-speaking People. Ithisisi ye-PhD. Kapa: Yunivesithi yaseKapa. Umthombo ekucatshulwe kuwo:
Pahl, H.W., Pienaar, A.M., noNdungane, T.A. (abahleli). 1989. The Greater Dictionary of Xhosa. Umqulu 3. Dike: Lovedale Press. Ikhasi 722. Umfanekiso ubonisa umzobo owawusenziwa ngoNtsikana. Umbhalo phaya kuwo uthi “Ntsikana oNgcwele”. UNtsikana ukhomba ezulwini, ephethe umnqamlezo, okhumbuza ngomnqamlezo awayebethelelwa kuwo uYesu Kristu. Makazukiswe uThixo, azukiswe uNyana waKhe, uYesu Kristu, ofele izono zehlabathi liphela!