Kenwood廚樂無窮

煮嘢食最緊要夠FUN!新世代入廚新煮意即將由KENWOOD改寫!

我哋仲不時為大家搜尋創意食譜,分享俾每一個愛煮愛食嘅你地,加添靈感創意,誘發大家嘅入廚樂趣,共享入廚美食新意!