InKosovo

Welcome to Kosovo! - Willkommen in Kosovo! - Mirësëvini në Kosovë!

All our friends are invited to visit Kosovo, experiencing its diverse cultural heritage and marvelous natural beauties, above all, its unique hospitality. The aim of InKosovo Group is to contribute to the conservation, protection, evaluation, promotion and experiences of Kosovo Natural and Cultural Heritage. Kosovo inherited great and diverse historic, religious, ethnic and spiritual values. The most valuable of its values is its heterogenic population, with their very rich tradition and spiritual heritage.

YOU COME AS A GUEST AND RETURN AS A FRIEND!

Të gjithë miqtë tanë janë të ftuar të vizitojnë Kosoven, duke përjetuar shumëllojshmërinë e trashegimisë kulturore dhe bukuritë mahnitëse natyrore. Objektiv Grupit InKosovo është të kontribuoj në konservimin, mbrojtjen, valorizimin, promovimin dhe përjetimin e këtyre vlerave të Trashegimisë Kulturore dhe Natyrore të Kosovës. Kosova ka trashëgua fond të shkëlqyeshem të vlerave të shumëllojshme historike, religjioze, etnologjike dhe shpirtërore, Ndër vlerat më të rendësishme është shumëllojshmëria e komuniteteve, që bartin traditen e tyre të pasur dhe vlerat unike shpirtërore.

NA VINI SI VIZITOR E DO KËTHEHENI SI MIQ!