Xe Tết Xứ Nghệ ( Qua Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ...)

Xe chạy theo đường Mòn HCM, trả khách ở các tuyến Huyện Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ. :)