Duolingo Vietnamese Learners

Duolingo là một cộng đồng quốc tế dành cho những người học ngôn ngữ.

Chúng tôi tin rằng mỗi người nên được tiếp cận một nền giáo dục miễn phí, đặc biệt là về ngôn ngữ. Phương châm thành lập nhóm của chúng tôi tập trung vào việc thiết lập sự hiểu biết lẫn nhau của mỗi cá nhân trong cộng đồng học ngôn ngữ này.