‪״Equal opportunities״‬

רקע:

-בסוף שנת 2013 מנתה האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל 135.5 אלף תושבים.

-מרבית האוכלוסייה ממוצא אתיופי מתגוררת בשני מחוזות עיקריים: במחוז המרכז (כ-%38) ובמחוז הדרום(24 %) *

- ייצוגם של בני הקהילה האתיופית בשירות הציבורי לכל נגזרותיו( **)
נמוך ואינו משקף את יחסם היחסי באוכלוסיה במדינת ישראל.

- אי לכך חוקק ואף תוקן במארס 2011 החוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי תשע"א 2011


מטרות:

1.הקמת לובי ושדולה אשר תפעל לקידום החוק והפיכתו לחוק אפקטיבי עם סנקציות נלוות לאי יישומו.

2.הסברה- הסבר על החוק ונגזרותיו השונות לבני הקהילה האתיופית בישראל.

3.דרישה לשקיפות- הצגת דוחות הייצוג הולם מכלל האמונים על כך על פי חוק: מנכ"ל חברות הממשלתיות, רשויות מקומיות ושר הפנים וכן וועדת עליה קליטה ותפוצות בכנסת.

4.מעקב- בדיקת דוחות השנתיים ובדיקת השינוי שחל משנה לשנה בהעסקת יוצאי הקהילה האתיופית בשירות הציבורי בהתאם לחוק .

5.מתן עזרה למתמודד בשלבי תהליך האיתור למשרה תוך השמת דגש לניסיון רלוונטי למשרה המבוקשת.

6.יצירת שת"פ וחממה מקצועית לאקדמאים יוצאי אתיופיה המעוניינים להשתלב בשירות הציבורי.

7. מאגר מועמדים- לוח של מאגר מועמדים יוצאי אתיופיה במגוון מקצועות בכדי ליעדם לבקשה לדרישות משרה הן אקדמאית או לא אקדמאית בשירות הציבורי.

8.מאגר ידע חברתי.

9.שינוי שם החוק: החלפת המילה עדה ושינויה במילה קהילה.

10.הרחבת חוק הייצוג ההולם על מוסדות המועצה להשכלה גבוה.

11. פורומים סטודנטיאליים ארציים ליוצאי אתיופיה - מפגשים עם נושאי משרות בכירות בשירות הציבורי בעבר ובהווה בכדי לתת צוהר לעולם השירות הציבורי

תקנון הקבוצה:

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר אולם כל האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

*החברות בקבוצה מותנית בעמידה בתנאי התקנון של הקבוצה.

*הנהלת הקבוצה רשאית לעדכן את התקנון מעת לעת.

1) אין להשתמש בשפה שאינה נקייה בין חברי הקבוצה קרי קללות,גידופים, השמצות, תוכן מעליב, איום או פגיעה בפרטיות הזולת. כמו כן, אין לפרסם תוכן פורנוגרפי או שיש בו לפגוע בכבוד האדם.

2) חבר קבוצה אשר ייפר את תנאי התקנון יקבל אזהרה, הסבר על האזהרה, וישלח אליו תקנון הקבוצה.

3) חבר קבוצה אשר ייפר את תנאי התקנון לאחר 3 אזהרות, יורחק מהקבוצה עם אפשרות לצפות בפוסטים שפירסם ובתגובות לאותם פוסטים אך ללא אפשרות להגיב.

4) חבר שהורחק יוכל לבקש להיות שוב חבר קבוצה ובתנאי שעבר תקופת צינון של שבועיים ובתנאי שיקבל עליו מחדש את תנאי התקנון. בכל אופן ההנהלה שומרת לעצמה את הסמכות לא לקבל את הבקשה.

5) במקרה שחבר חזר והפר את תקנון הקבוצה הוא יורחק לצמיתות ללא אפשרות לחזור לקבוצה.

6) ההנהלה דוגלת בחופש הביטוי אך עם זאת רשאית למחוק תגובות לא הולמות או לא ראויות.
7) במקרה של הפרה בוטה של תקנון הקבוצה ההנהלה רשאית למחוק חברויות בקבוצה גם ללא אזהרות קודמות. עם זאת, תישלח הודעה פרטית עם הסיבה לכך, ההנהלה אינה מתחייבת לשום הודעה.
8) אין לפרסם תוכן פירסומי\שיווקי\מסחרי בקבוצה.

9) יש להשתדל לא לעסוק בשיחות חולין בין אם ע"י פוסטים ובין אם ע"י תגובות.

10) כל פוסט /תגובה /קישור הוא באחריות המפרסם בלבד.

11) אין לעשות בתוכן המפורסם בקבוצה שימוש בלתי הולם או לא חוקי.

12) כל קשר אשר נוצר בקבוצה בין אם וירטואלי או בין אם אמיתי הוא על האחריות הבלעדית של המתקשרים. כמו כל אתר אינטרנט, ההנהלה ממליצה לנקוט באמצעי זהירות באם מתקיים קשר שכזה ובכל אופן ההנהלה לא תהיה אחראית לכך.