khAnDà KhErI ''THE'' modrán VillägE

specialty :- mahman ko pyar se,setan ko mar se................hum samjate h.

ho kuch b jay samjate jarur h.