ဖုန္း Hardware/ Software ၿပႆ နာမ်ားေဆြးေႏြးမယ္

MOBILE Phone ၿပုၿပင္နည္းသင္တန္းဖြင့္ ထားေပမဲ့ နည္းပညာေတြမ်ေ၀ေနတာပါ၊
ကုိယ္က်ိဳးတစ္ခုမွၾကည့္ၿပီး လုပ္တဲ့သူေတြ
မဟုတ္လုိ႔ Admin ေတြကုိ ေစာ္ကားေသာ
အေျပာအဆုိ post တင္သူ Comment ေရးသူ
မ်ားကုိအဖြဲ႕မွရာသက္ပန္ထုတ္ပယ္မွာျဖစ္ပါတယ္ဖုန္း၊နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာေတြကိုအဓိကအၿပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတာ၊postေတြတင္တာ၊လမ္းညြွန္မူေပးတာ ပဲၿဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။တစ္စုံတစ္ေယာက္ကိုေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ့ၿခင္းမ်ားမၿပဳလုပ္ႀကပါ၇န္၊members မ်ားအားႀကိဳတင္သတိေပးအပ္ပါသည္။ အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊
Lucky Mobile