Hội Kế toán - Việc làm TP.HCM

Cung cấp các nơi tìm việc làm cho thành viên, Thông tư và NĐ mới... thường xuyên, đào tạo kế toán thực tế từ căn bản đến nâng cao