Khởi Nghiệp Nhà Hàng - Khách Sạn - Du Lịch

Nhóm dành cho các bạn đã đang và sẽ khởi nghiệp vận hành trong lĩnh vực nhà hàng , khách sạn và du lịch