97'er quyết tâm đỗ đại học 2015

Group dành riêng cho những bạn sinh năm 1997 quyết tâm thi đỗ đại học 2015.

Khi đăng bài m.ng có thể sử dụng các ký tự đặc biệt này:
λ π ∆ Ω ≠ ≈ ≡ ∞ ø µ ² ³ α β γ δ ε Π φ ω Ф ρ ± ≤ ≥ ∑ ∫ ← → ↔ ↓ ↑ ↨ ÷ ∧ ∨ ∩ ∪ ∀∃∈∉ ƒ
Và các kí tự siêu đặc biệt:
- Chỉ số trên: ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁿ
- Chỉ số dưới: ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉
- Phân số: ¼ ½ ¾ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞
- Căn bậc 2: √
- Căn bậc 3: ∛
- Căn bậc 4: ∜
- Đánh số cho pt ①②③④⑤⑥
± ∞ ≠ ∆ ∀ ≡ ∂ ∅ ω ⋮ π □ ⇔ µ ∑ ε σ τ