දුටුගෑමුණු පරපුර ( Dhutugamunu parapura)

රට රකින දුටුගැමුණු පරපුරක් නැවතත් හෙලයේ බිහි කරමු