Amazing ENGLISH Club (AEC - Thailand)

A Group to inspire, empower and motivate Thai people to be fluent in English.

Do you have a Mind Block problem that you can believe and can be confident in your ability to communicate in English?

Do you really want to 'STEP UP' to the best English communication level that you can achieve?

If the answers are: YES; this is a Group you should join.

Yes, YOU will be amazed about how YOU can transform your life with a new mindset about learning English.

กลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความคิดใหม่ๆ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งมีส่วนสำคัญมากๆ ที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทางด้านการพัฒนาศักยภาพเรียนรู้ทางภาษาได้อย่างสมบูรณ์

กลุ่มนี้จะมุ่งเน้นการพิจารณาที่รากเง้าความคิด การตระหนักรู้ จนถึงความรู้สึกได้จากขั้วหัวใจของตัวเอง เพื่อฝึกสมอง ความรู้สึกและจิตใจ ให้เกิดการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษอย่างน่าอัศจรรย์อยู่เสมอ

*** วัตถุประสงค์ และกติกา เพื่อการอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขใน Amazing English Club (AEC - THAILAND) ***

1. ทุกคนมีอิสระในการ โพสต์ พูดคุย ถาม หรือแลกเปลี่ยนความคิดโดยความคิดเห็นนั้นต้องเป็นความคิดเห็นในเชิงบวก และสร้างสรรค์

2. อนุญาตให้ประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจกรรมที่จัดโดย Amazing English Club (AEC - THAILAND) เท่านั้น

*** งดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การแนบลิงค์ไปยังเวปไซด์, Fanpage, หรือกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ที่ไม่ใช่กิจกรรมของ AEC ***

3. หากสมาชิกท่านใดมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงโฆษณาเท่านั้น ไม่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนใดๆ เลย ทางAdminจะดำเนินการลบโพสต์นั้นๆ และจะดำเนินการ "แบน" บุคคลนั้น จากกลุ่มทันที

เราเชื่อว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนชีวิต ไม่ยอมให้ภาษาอังกฤษเป็นอุปสรรคหรือข้อจำกัดต่อการเติบโตในหน้าที่การงาน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะไม่ให้ภาษาอังกฤษเป็นอุปสรรค ในการติดต่อสื่อสาร เดินทางท่องเที่ยวได้รอบโลกด้วยความมั่นใจเต็มร้อย

Dr. Aek (อ.เอก): Amazing English Coach (โค้ชพัฒนาความคิด การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อชีวิตที่น่าอัศจรรย์)
CEO of Amazing English Club (AEC - THAILAND)
CHO (Chief Happiness Officer) of Mind2Heart Intelligence Coaching (www.mind2heart.com.au)

2 October 2013